cafeprj.com

پروژه کارشناسی(حذف نویز تصویر بروش ویولت Wavelet)


عنوان پروژه: حذف نویز سیگنال دیجیتال(تصویر) به روش ویولت (Wavelet) و شبیه سازی در نرم افزار MatLabفایل حاضر که برای فروش قرار داده شده است یک پروژه کامل کارشناسی که شامل فایل های ورد (Microsoft Word) و PDF بالغ بر 60 صفحه گزارش کامل از پروژه و همچنین کد های نرم افزار MATLAB می باشد.
که در ادامه چکیده و مقدمه و فهرست پروژه نیز آمده است.


چكيده

هدف این تحقیق حذف نویز سیگنال دیجیتال به روش ویولت (Wavelet) و شبیه¬سازی در نرم¬افزار MatLab می باشد. شايان ذكر است كه واژه سيگنال به مفهوم عام آن بيان شده است. به عبارت ديگر، از اين به بعد، تصوير به منزله يك سيگنال دوبعدي خواهد بود. در ابتدا توضیحاتی تئوری در مورد انواع تبدیلات و ضعف¬های آن¬ها در بدست آوردن اطلاعات سیگنال¬ها و تجزیه و تحلیل آن¬ها آورده شده است سپس به نحوه¬ی پیدایش تبدیل ویولت و نقطه¬ی قوت آن در تجزیه و تحلیل سیگنال نسبت به سایر تبدیلات و قابلیت¬های آن برای حذف نویز اشاره شده است. و در ادامه نحوه ی شبیه¬سازی در نرم افزار و توضیح دستورات مورد نیاز آورده شده است.
واژه‌های کلیدی:
تبدیل ویولت، حذف نویز، آستانه¬گذاری، عکس تبدیل ویولت

مقدمه

تبدیل:
تبدیل یک عملیات ریاضی است که یک تابع یا دنباله ریاضی را گرفته و آنرا به یک تابع یا دنباله دیگر می نگارد.
دلایل استفاده ازتبدیل:
تبدیل یک تابع ممکن است اطلاعات پنهان یااضافی در مورد تابع اصلی بدهد که مستقیما از خود تابع اصلی قابل استخراج نباشد.
تبدیل یک معادله ممکن است حل آن را آسان کند مانند تبدیلات لاپلاس و فوریه.
تبدیل یک تابع(دنباله) ممکن است به فضاي ذخیره سازي کمتري نیاز داشته باشد ازاین رو می توان از آن به عنوان ابزاري جهت فشرده سازي اطلاعات استفاده کرد.
ممکن است اعمال یک عملیات خا ص بر تبدیل تابع آسان تر باشد مانند قضیه کانو لوشن.
امروزه ابزارهاي شناخته شده زیادي در زمینه پردازش سیگنال وجود دارند که با توجه به نوع پردازش، ابزار مناسب از میان انواع مختلف آن به کار گرفته می شود. یکی از این ابزارهاي بسیار قدرتمند تبدیل wavelet می باشد. این تبدیل کاربردهاي زیادي در زمینه پردازش ویژگیهایی از سیگنالها نظیر ناپیوستگی ها، تغییرات ناگهانی و موضعی، تمرکز انرژي در قسمت کوچکی از سیگنال و… دارد. تبدیل ویولت همانند تبدیل فوریه یک ابزار قدرتمند در پردازش سیگنال است که براي انتقال سیگنال از فضاي زمانی به فضایی دیگر به کار می رود. این فضا، سه بعدي می باشد که ابعاد آنرا زمان، مقیاس و دامنه تشکیل می دهند. راجع به هر یک از این بعدها در مباحث مربوطه صحبت شده است. اهمیت این تبدیل در آن است که فضاي سه بعدي که این تبدیل از سیگنال ارائه می دهد باعث آشکار شدن ویژگیهاي خاصی از سیگنال می شود که با دیگر ابزارهاي پردازش سیگنال قابل دسترسی نیستند. از طرفی در بسیاري از پدیده هاي قدرت که ماهیتی گذرا دارند، ناپیوستگی ها، تغییرات ناگهانی و موضعی، تمرکز انرژي در قسمت کوچکی از سیگنال و بسیاري از خصوصیات دیگر دیده می شوند که در حال حاضر یکی از بهترین راه هاي پردازش آنها استفاده از تبدیل ویولت می باشد .همچنین نرم¬افزار MATLAB توابع جامع و کاملی از تبدیل ویولت را در بر دارد. که امکان پردازش کامپیوتري بسیاري از سیگنالها بخصوص سیگنالهاي شبیه سازي شده در سیستمهاي قدرت را فراهم می کند.


فهرست

1     فصل اول  مقدمه    1
2    فصل دوم ویولت    4
2‌.1‌    تبدیل فوریه    5
2‌.2‌    آنالیز در حوزه ی فرکانس    6
2‌.3‌    تبدیل فوریه زمان-کوتاه    10
2‌.4‌    آنالیز چند رزولوشنه    14
2.5    ویولت چیست؟    15
2‌.6‌    تجزیه و تحلیل ویولت(Wavelet Analysis)    16
2‌.7‌    اسکالینگ و شیفتینگ    19
2‌.7‌.1‌    اسکالینگ(مقیاس دهی)    19
2‌.7‌.2‌    شیفتینگ(انتقال)    21
2‌.8‌    مقیاس و فرکانس    21
3    فصل سوم تبدیل ویولت پیوسته    23
3‌.1‌    پنج مرحله ساده در تبدیل ویولت پیوسته    24
3‌.2‌    تبدیل ویولت پیوسته    27
3‌.3‌    روابط ریاضی تبدیل ویولت    29
3‌.4‌    عکس تبدیل ویولت    32
3‌.5‌    گسسته سازي تبديل ويولت پيوسته    33
4    فصل چهارم تبدیل ویولت گسسته    36
4‌.1‌    تبدیل ویولت گسسته    37
4‌.2‌    تبدیل ویولت دو بعدی    40
4‌.3‌    بازسازی ویولت گسسته    42
5    فصل پنجم نویز زدایی و روشهای آن    47
5‌.1‌    حذف نویز سیگنال    48
5‌.2‌    چند تابع آستانه گذاری    50
5‌.2‌.1‌    تابع آستانه گذاري سخت    50
5‌.2‌.2‌    تابع آستانه گذاري نرم    50
5‌.2‌.3‌    تابع آستانه گذاري هذلولی    50
5‌.2‌.4‌    تابع آستانه گذاري غیرمنفی garrote    51
6    فصل ششم شبیه سازی در MATLAB    52
6‌.1‌    آنالیز ویولت گسسته دوبعدی    53
6‌.1‌.1‌    توابع آنالیز و تجزیه    53
6‌.1‌.2‌    توابع سنتز و ترکیب    53
6‌.1‌.3‌    استفاده های ساختار تجزیه    54
6‌.1‌.4‌    نویز زدایی و فشرده سازی    54
6.2    آنالیز و نویززدایی دوبعدی با استفاده از command line    54
6‌.2‌.1‌    خواندن تصویر و تبدیل به grayscale    54
6‌.2‌.2‌    تجزیه ویولت سطح اول یک تصویر    55
6‌.2‌.3‌    ساخت تقریب ها و جزئیات با استفاده از ضرایب    55
6‌.2‌.4‌    نمایش تقریب ها و جزئیات    55
6.2.5    تولید دوباره تصویر با استفاده از عکس تبدیل ویولت سطح اول    56
6‌.2‌.6‌    تجزیه ویولت چند سطحی از یک تصویر    56
6‌.2‌.7‌    استخراج ضرایب تقریب ها و ضرایب جزئیات    56
6‌.2‌.8‌    بازسازی تقریب سطح 2 و جزئیات سطح 1 و 2    56
6‌.2‌.9‌    نمایش نتایج تجزیه چند سطحی    57
6.2.10    بازسازی تصویر اصلی از تجزیه چند سطحی    57
6.2.11    نویززدایی    57
6.2.12    نمایش تصویر نویززدایی شده    57
6‌.3‌    کد برنامه شبیه سازی شده در MATLAB    58
6.4    آنالیز و نویززدایی دوبعدی با استفاده Wavelet Toolbox Main Menu    60
6‌.4‌.1‌    آشنایی و نحوه کار با Wavelet Toolbox Main Menu    60
6.4.2    تابع تولید شده توسط Wavelet Toolbox Main Menu    64
منابع و مراجع    65