cafeprj.com

کتابخانه ی Arduino در نرم افزار Altium Designer

برای استفاده از بورد آردوئینو در پروژه ها ، لازم است ابعاد بورد و فاصله ی کانکتورهای آن را در بورد مدارچاپی داشته باشید.
با فایل های ضمیمه شده براحتی می توان ابعاد بورد آردوئینو را در شماتیک و PCB درج کرد.

پارامترهای مهم:

  • فایل رایگان کتابخانه ی آردوئینو
  • فایل های .PCBlib و SchLIB