cafeprj.com

مدلسازی یک شبکه ی قدرت در نرم افزار EMTP.RV

توضیحات

شکل یک نمونه از قسمتی از یک شبکه قدرت 230 کیلو ولت شامل خط انتقال،کابل،کلید قدرت و دکل می باشد. طول خط انتقال 100 کیلومتر است فاصله متوسط اسپینهای خط 500 متر است.  فرض می کنیم که خط انتقال به صورت 3 فاز و با سیم گارد می باشد. آرایش و مشخصات هندسی خط در زیر آمده است. همچنین مقاومت زمین پای دکل را 10 اهم در نظر بگیرید. برای خط اطلاعات زیر در دسترس است:
  • ارتفاع متوسط دکل 20 متر سه فاز به صورت افقی باندل می باشند.
  • سطح مقطع هادی های فاز 1.19inch و مقاومت dc هریک از هادی ها برابر 0.1 اهم بر مایل است.
  • حداقل فاصله سیم فاز تا زمین 8 متر
  • فاصله هادی های باندل 30 سانتی متر
  • فاصله افقی هادی های فاز و سیم گارد 9 متر
  • سیم های گارد از جنس O.P.G.W و با قطر12 میلی متر با مقاومت dc برابر 2.4 اهم برمتر مایل
  • حداقل فاصله سیم گارد تا زمین 12 متر
  • مقاومت ویژه خاک در طول مسیر خط 100 اهم متر

شرح پروژه

در این پروژه قصد داشتیم خط را در نرم افزار مدلسازی کرده و مشخصه وابسته به فرکانس پارامتر های خط و امپدانس مشخصه خط را رسم کنیم
همچنین فرض می کنیم یک صاعقه با دامنه موج جریان 20kA و 2.5 میکرو ثانیه به سیم گارد در 4 کیلومتری انتهای خط نزدیک به ترانس بی بار برخورد می کند
سپس به محاسبه ی اضافه ولتاژ های به وجود آمده در بدنه دکلی که صاعقه به آن برخورد کرده و نیز دکلهای مجاور آن می پردازیم.
همچنین میرایی اضافه ولتاژ بوجود آمده در طول سیم گارد را یررسی می کنیم.
در آخر برای هر یک از خطوط انتقال یک امپدانس زمین تعریف می کنیم که مقدار آن در فرکانس 50Hz برابر 10 اهم باشد. با تغییر مقاومت زمین اثر آن را بر روی اضافه ولتاژ بوجود آمده در بدنه دکل می بینیم.

آنچه شما دریافت می کنید

این پروژه به همراه گزارش کار جامع ارایه میگردد. نمودارهای فایل با متلب لینک شده و کشیده میشود. در نرم افزار mplot را باز کرده و نمودار دلخواه را رسم کنید.