cafeprj.com

پروژه تشخیص کارکتر به کمک شبکه عصبی MLP و زبان C#

در این برنامه از کتابخانه Neuro.net استفاده شده تا یک برنامه ساده OCR به کمک شبکه عصبی MLP بنویسیم. همچنین پروژه دارای داکیومنت به زبان فارسی می باشد.

پارامترهای مهم:

  • زبان قدرتمند C#
  • استفاده از کتابخانه Neuro.net
  • بکارگیری شبکه عصبی MLP  در برنامه
    آموزش شبکه
  • اضافه کردن نویز
  • دارای داکیومنت به زبان فارسی
  • و...