cafeprj.com

تولید موج PWM براساس میانگین دمای 3 سنسور LM35

در این پروژه مقدار دمای نمایش داده شده توسط 3 سنسور LM35 از طریق 3 ورودی ADC میکروکنترلر AVR با فرکانس یک پالس ورودی دریافت می شود (فرکانس پالس ورودی توسط واحد Capture بدست می آید و براساس آن تایمر پیکربندی میشود و در اینتراپت تایمر یک نمونه از ADC خوانده میشود). سپس براساس مقدار میانگین این 3 مقدار خوانده شده، سیگنال PWM سریع تولید می گردد.

برنامه در محیط نرم افزار CodeVision و به زبان C نوشته شده و تراشه مورداستفاده، ATmega16 میباشد.
فایل دریافتی دارای فایل 12 صفحه ای توضیحات برنامه، فایل CodeVision برنامه و فایل شبیه سازی پروتئوس می باشد.