cafeprj.com

شبیه سازی فوروارد دوکلیده در MATLAB

 

همان طور که میدانیم مبدلهای فلای بک وفوروارد چه تک کلیده وچه دوکلیده ازنوع

می باشند .مبدلهای فوروارد دو کلیده بااستفاده از کلید زنی دو کلید کار میکندdcمبدلهای

یعنی  اینکه این دوکلید با یک دوره تناوب مشخص کار می کنند و        

مشخصی دارند که به طور همزمان روشن وخاموش می شوند  Duty cycle

که این مورد درشبیه سازی مربوطه دیده می شودکلید های انتخابی از نوع کلید های

 می باشند که با استفاده ازتولید کننده های پالس به آنها پالسی با دوره تناوب mosfet

/100000/1

 می باشد که باید آنرا به گیت مورد نظرمتصل  کنیم ودر زمانی کهduty cycle=.2و

کلید ها هدایت نمی کنند دیودهای شماره های 5و6 هدایت می کنند .