cafeprj.com

پروژه عملگر های منطقی با استفاده از شبکه های عصبی

شبکه های عصبی بر اساس رفتار شناسی ماشین های بیولوژیکی موجودات زنده طراحی شده است.

هدف از شبکه های عصبی مصنوعی : ارائه روشهائی جهت استفاده از سخت افزارها ( مدارات ) و نرم افزارها ( الگوریتم ها) برای ایجاد قابلیت های هوشمند به دستگاه ها، روبوت ها، برنامه ها و غیره .... می باشد که قادر به یادگیری حین فرآیند می باشد.

با توجه به اینکه در س شبکه های عصبی یک درس پروژه محور است، میتوان با انجام پروژه های متنوع آنرا به خوبی آموخت و در کاربرد های بیشتری از آن استفاده نمود.
در این فایل مثالهایی با موضوع عملگرهای منطقی با نرم فزار متلب ارائه شده که برنامه نویس را به سمت استفاده از عملگرهای منطقی در شبکه های عصبی مصنوعی پیش می برد.

پارامترهای مهم:

  • استفاده از نرم افزار قدرتمند متلب
  • استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پروژه
  • شبیه سازی عملگرهای منطقی در پروژه
  • و...