cafeprj.com

پروژه پردازش تصویر

کد گذاری تصاویر متحرک مبتنی بر کد گذاری تصاویر ثابت

شامل مقاله ها

ترجمه

توضیح و فایل های متلب

پروژه روی یک کلیپ هم اجرا شده و جواب داده است 

و کلیپ در فایل ها موجود است