cafeprj.com

شبیه سازی سلول خورشیدی و مدار چاپر و اینورتر آن

برای پیاده سازی از مدار معادل پنل خورشیدی که در ژورنال های بین المللی مشخص شده است استفاده شده و توابع Simulink matlab پیاده سازی شده اند و دو توان خروجی و مدار و روابط مورد استفاده در پپیاده سازی  ارائه می شود.
جریانی مه خروجی های استاندارد سلول خورشیدی برای پیاده سازی و همچنین وایستگی شدید پارامترهای آن به هم در نرم افزار Simulink matlab این پیاده سازی به این بلوک تبدیل شده و خروجی ها از بلوک مئرد نظر بر روی scope این نرم افزار قابل مشاهده هستند.
این پروژه کاملا تضمینی است و تمامی جزئیات شبیه سازی بطور کامل همراه با یک فایل PDF توضیحات کامل ارائه شده است و البته فایل کامل شبیه سازی نیز  قابل ارائه و گسترش در پروژه های پایانی و مقالات می باشد.
همچنین این مدار کاملا عملی و قابل ساخت است.

پارامترهای مهم:

استفاده از نرم افزار شبیه ساز متلب
توضیحات مدار در قالب فایل PDF و ارائه فایل کامل شبیه سازی
استفاده از مدار Inverter برای تبدیل خروجی DC سلول خورشیدی به ac
استفاده از مدار Chopper برای تقویت DC مدار خروجی ضعیف سلول خورشیدی
مدار و شبیه سازی معتبر و قابل ساخت
و...