cafeprj.com

شبیه سازی موتور القایی

این محصول شامل شبیه سازی موتور القایی با استفاده از نرم افزار  GUIمتلب می باشد که پس از خرید آن ، تمامی فایلهای لازم برای شبیه سازی در اختیار شما قرار می گیرند.
این پروژه شبیه سازی موتور القایی در قاب مرجع اختیاری در نرم افزار 2012 MATLAB هست
بدین منظور با استفاده از معادلات دیفرانسیلی که در درس تئوری جامع بدست آوردیم
نسبت به شبیه سازی موتور القایی اقدام میکنیم. جهت شبیه سازی می بایست الگوریتمی جهت حل معادلات دیفرانسیل مورد استفاده قرار گیرد. برای حل معادلات دیفرانسیل در MATLAB میتوان از روشهای مختلف مانند دستور ODE ، روش رانگ کوتا مرتبه 4 و .... استفاده نمود. در این شبیه سازی از روش دوم بهره گرفتم.این mfile برای حالت بی باری نوشته شده است.در برنامه ابتدا مشخصات موتور را تعریف نموده (مقادیر معلوم) و سپس به تعریف مقادیر مجهول که همان دیفرانسیل شار است می پردازیم (تحت عنوان Q ) و سپس با استفاده از الگوریتم رانگ کوتا و معادلات موتور القایی ادامه برنامه را می نویسیم و در آخر برای رسم خروجی های دلخواه از دستور plot بهره میگیریم .در این برنامه نمودارهای خروجی بترتیب عبارتند از :
سرعت روتور – زمان
گشتاور الکتریکی – زمان
گشتاور الکتریکی – سرعت روتور
با تغییرات جزئی میتوان تاثیر موارد متنوعی را با استفاده از همین برنامه شبیه سازی ملاحظه نمود. مانند :
1- تغییر توالی ولتاژ
2- اتصال کوتاه (سه فاز، تکفاز)
3- تغییر پله ای گشتاور
4- اعمال بار های خطی و غیر خطی در راه اندازی و بعد از آن
دقت کنید که تمامی دستورات مرتبط باید داخل حلقه While نوشته می شود. بطور مثال برای تغییر توالی فازها بعد از تعریف ولتاژها میتوان دستور زیر را اضافه کرد :
If t>=1.5
Vas=220*sqrt(2)*cos(Wb*t);
Vbs=220*sqrt(2)*cos(Wb*t+(2*pi)/3);
Vcs=220*sqrt(2)*cos(Wb*t-(2*pi/3));
End