cafeprj.com

پردازش سیگنال پیوسته

در این فایل از تولکیت های پردازش سیگنال استفاده شده که یک سیگنال سینوسی را با نویز جمع می کند ، در ادامه از آن تبدیل فوریه سریع یا FFT گرفته میشود و هارمونیک های سیگنال در خروجی نمایش داده می شود.